Policy grundläggande arbetsvillkor

LMAB Småland AB förbjuder all form av barnabete

Arbetstagare under 15 år anställs inte, vi registrerar alltid födelsedatum på våra anställda och skulle det finnas misstanke om för låg ålder så kontrolleras identitetshandlingar.

Ingen person under 18 år anställs för att utföra farligt eller tungt arbete förutom i utbildningssyfte och då i enlighet med vad som är tillåtet inom nationella lagar och regler.

LMAB Småland AB eliminerar alla former av tvångsarbete

Anställningsförhållandena är frivilliga och baserade på ömsesidigt samtycke, utan hot om bestraffning.

På LMAB finns inga bevis för utförande eller rutiner som tyder på förekomst av tvångsarbetet eller enl. nedan:

 • Fysiskt och sexuellt våld
 • Skuldslaveri
 • Löner som hålls inne, inklusive betalningen av anställningsavgifter och/eller betalning av deposition för att påbörja anställning
 • Begränsning av rörlighet/rörelsefrihet
 • Förvaring av pass och identitetshandlingar (så att den anställde inte har tillgång till dessa)
 • Hot om meddelande om uppsägning till myndigheterna

LMAB Småland AB ser till att det inte förekommer någon diskriminering vid anställning och sysselsättning

Rutiner och praxis för anställning och sysselsättning är icke-diskriminerande och löneskillnad och anställningsvillkor skiljer sig inte på grund av kön. Lön, ersättning och villkor bestäms utifrån sakliga grunder.

Vi strävar mot en jämn könsfördelning på olika typer av arbetsuppgifter.
Alla medarbetare har lika rättigheter och möjligheter i frågan om arbete och utvecklingsmöjligheter.

LMAB Småland AB respekterar föreningsfriheten och den gällande rätten till kollektiva förhandlingar

Arbetare kan etablera eller gå med i arbetstagarorganisationer efter eget val.

Vi respekterar arbetsorganisationernas fulla frihet att utarbeta sina egna stadgar och regler.

Vi respekterar arbetstagarnas rätt att delta i lagliga aktiviteter avseende att bilda en arbetstagarorganisation, gå med i eller engagera sig, eller att avstå från att göra detsamma. LMAB kommer inte diskriminera eller bestraffa arbetare som utövar denna rätt.

LMAB förhandlar i god anda med lagligt etablerade arbetstagarorganisationer och/eller med dess valda representanter och gör sitt bästa för att nå fram till gemensamma kollektivavtal.

Kollektivavtal implementeras och följs där de finns.

LMAB Småland AB uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen och accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier

På LMAB ska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del i allt vi gör, chefer och arbetsledare har/får rätt kunskap, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

För medarbetare på LMAB ska arbetsmiljön kännetecknas av bl.a. följande:

 • Alla anställda ska få den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt
 • Meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt anpassning av arbetskraven efter den egna förmågan
 • Delaktighet vid arbetets utformning och inflytande över den egna arbetssituationen
 • Ett öppet arbetsklimat där allas åsikter respekteras genom gott samarbete och kamratskap
 • Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling samt hög kvalité i den fysiska arbetsmiljön